Tư vấn online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
MÁY PHAY MỘNG ĐUÔI ÉN

YC - 900

Giá: liên hệ

 MÁY PHAY MỘNG ĐUÔI ÉN

MODEL :  YC 900

Thoâng soá kyõ thuaät

 

Ñoä daày thaân moäng

7 – 20 mm

Chieàu roäng thaân moäng

6 – 18 mm

Chieàu daøi thaân moäng

10 – 30 mm

Ñieàu chænh ñoä leân xuoáng truïc

30 mm

Kích thöôùc phoâi lôùn nhaát

1500 x 900 mm

Soá keïp khí

8

Toác ñoä truïc quay

21.500 v/phuùt

Coâng suaát motor

2HP

Aùp suaát khí

5 kg

Ñöôøng kính oáng thoaùt buïi

60 mm

Kích thöôùc maùy

2220x780 x1330 mm

Kích thöôùc ñoùng goùi

2370 x940 1450 mm

Troïng löôïng maùy

680 kg

Troïng löôïng ñoùng goùi

780 kg